Òàáëè÷êà ñ íàäïèñüþ "Íàöèîíàëüíîå àíòèêîððóïöèîííîå áþðî Óêðàèíû" íà çäàíèè âåäîìñòâà, â Êèåâå, 30 íîÿáðÿ 2017 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå àêòèâèñòû ïðèøëè ïîä ñòåíû ÍÀÁÓ íà ïðèçûâ íàðîäíîãî äåïóòàòà Åãîðà Ñîáîëåâà íà ñòðàíèöå â Facebook ïîääåðæàòü äåòåêòèâîâ Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Кто в мире заступился за НАБУ

Руки на руль, выйти из машины, — тоталитарный законопроект № 7286 Гройсмана внесен в повестку Рады

Руки на руль, выйти из машины, — тоталитарный законопроект № 7286 Гройсмана внесен в повестку Рады

Звільнення Соболєва і Закон “під Ситника”

Звільнення Соболєва і Закон “під Ситника”

Мотивуємо молодь до свідомої участі в антикорупційній діяльності на флеш мобі в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Мотивуємо молодь до свідомої участі в антикорупційній діяльності на флеш мобі в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

У Сновську поліція разом із прокуратурою викрила чиновницю, яка вимагала гроші за передачу в оренду приміщення об’єднаної територіальної громади

У Сновську поліція разом із прокуратурою викрила чиновницю, яка вимагала гроші за передачу в оренду приміщення об’єднаної територіальної громади

Спіймай мене, якщо можеш: силовики & Саакашвілі

Спіймай мене, якщо можеш: силовики & Саакашвілі

Кваліфкомісія прокурорів виправдала бездіяльність Холодницького.

Кваліфкомісія прокурорів виправдала бездіяльність Холодницького.

руки пожилой женщины с деньгами

ВАРТІСТЬ КВАРТПЛАТИ У ЧЕРНІГОВІ МОЖЕ ЗРОСТИ ЩЕ НА 30 ГРИВЕНЬ

ЕКС-НАЧАЛЬНИК КП «НОВОЗАВОДСЬКЕ» ПЕРЕКЛАДАЄ ВИНУ НА ПІДЛЕГЛИХ

ЕКС-НАЧАЛЬНИК КП «НОВОЗАВОДСЬКЕ» ПЕРЕКЛАДАЄ ВИНУ НА ПІДЛЕГЛИХ

Молодь Чернігівщини вчиться жити без корупції

Молодь Чернігівщини вчиться жити без корупції