Люстрацiя та Антикорупцiя Чернігівщина

Открытые данные против коррупции: пять лайфхаков для активиста

Открытые данные против коррупции: пять лайфхаков для активиста

Депутати проголосували за обласний бюджет 2018 року

Депутати проголосували за обласний бюджет 2018 року

Чернігівська молодь знає, що протидіяти корупції потрібно спільно

Чернігівська молодь знає, що протидіяти корупції потрібно спільно

Òàáëè÷êà ñ íàäïèñüþ "Íàöèîíàëüíîå àíòèêîððóïöèîííîå áþðî Óêðàèíû" íà çäàíèè âåäîìñòâà, â Êèåâå, 30 íîÿáðÿ 2017 ã.  ýòîò äåíü â Êèåâå àêòèâèñòû ïðèøëè ïîä ñòåíû ÍÀÁÓ íà ïðèçûâ íàðîäíîãî äåïóòàòà Åãîðà Ñîáîëåâà íà ñòðàíèöå â Facebook ïîääåðæàòü äåòåêòèâîâ Íàöèîíàëüíîãî àíòèêîððóïöèîííîãî áþðî Óêðàèíû. Ôîòî Ãîíòàð Âëàäèìèð / ÓÍÈÀÍ

Кто в мире заступился за НАБУ

Руки на руль, выйти из машины, — тоталитарный законопроект № 7286 Гройсмана внесен в повестку Рады

Руки на руль, выйти из машины, — тоталитарный законопроект № 7286 Гройсмана внесен в повестку Рады

Звільнення Соболєва і Закон “під Ситника”

Звільнення Соболєва і Закон “під Ситника”

Мотивуємо молодь до свідомої участі в антикорупційній діяльності на флеш мобі в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

Мотивуємо молодь до свідомої участі в антикорупційній діяльності на флеш мобі в Національному університеті «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка

У Сновську поліція разом із прокуратурою викрила чиновницю, яка вимагала гроші за передачу в оренду приміщення об’єднаної територіальної громади

У Сновську поліція разом із прокуратурою викрила чиновницю, яка вимагала гроші за передачу в оренду приміщення об’єднаної територіальної громади

Спіймай мене, якщо можеш: силовики & Саакашвілі

Спіймай мене, якщо можеш: силовики & Саакашвілі

Кваліфкомісія прокурорів виправдала бездіяльність Холодницького.

Кваліфкомісія прокурорів виправдала бездіяльність Холодницького.